l like the monkey否定句

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2021/09/20 10:53:33

l like the monkey否定句
l like the monkey否定句

l like the monkey否定句
I do not like the monkey

I dont like monkey

I don't like the monkey

i dislike the monkey

Like改为dislike

I don't like monkey.