wei shen me da bu le zijia li mian tu ran ting dian .ran hou wo zai kai ji jiu da bu le zi le.wo xian zai hen yu men .shu ru fa de tubiao ye mei le.ken qiu da gege da jiejie .zhitiao ming lu

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2021/09/20 11:28:47

wei shen me da bu le zijia li mian tu ran ting dian .ran hou wo zai kai ji jiu da bu le zi le.wo xian zai hen yu men .shu ru fa de tubiao ye mei le.ken qiu da gege da jiejie .zhitiao ming lu
wei shen me da bu le zi
jia li mian tu ran ting dian .ran hou wo zai kai ji jiu da bu le zi le.wo xian zai hen yu men .shu ru fa de tubiao ye mei le.ken qiu da gege da jiejie .zhi
tiao ming lu

wei shen me da bu le zijia li mian tu ran ting dian .ran hou wo zai kai ji jiu da bu le zi le.wo xian zai hen yu men .shu ru fa de tubiao ye mei le.ken qiu da gege da jiejie .zhitiao ming lu
开机,F8,恢复最后一次正常模式

到控制面板里,添加和删除程序,把受狗卸载,重下个搜狗试试,或用开始菜单里的,修复搜狗拼音……是不是注册表篡改了,

实在没办法可以尝试备份还原、系统重装。

wei shen me da bu hu zi wo de dian nao wei shen me bu neng da hai zi le shu ru fa you ,dan bu neng da han zi shi wei shen me wei shen me wo de yu yan lan mei le ,da bu dao zhong wen wei shen me wo de dian nao bu neng da zi le ,yu yan lan zai wei shen me wo de pin yin da bu chu lai yi jing hen jiu le wei shen mowo dian nao bu neng da zi le wo de dian nao wei shen me da bu le han zi le an SHIFT+CTRL mei you fan ying wei shen me wo de dian nao bu neng da zi le.555555555555 da jia bang bang wo wei shen me wo de dian nao da bu chu zi lai le?gao shou qiu jiuwo de dian nao da bu chu zi lai le!zen me bang ju ti de shuo,shi yu yan lan bu jian le dian nai da bu liao zi?wei shen me wo de dian nai da bu le zi mei you le huan da zi fa na ge tu biao le wei shen me dian nao mei you shu ru fa qie huan gong neng le da bu chu lai zhong wen le bu neng qie huan .zhi you zi mu le wei shen me yu lan mei lezai gong ju lan de li, yu yan lan ye da le dui hao, dan shi mei you . kong zhi mian ban de ye guan le .dan shi guan bu shang .shen me zi dou da bu liao.rang ni men bu hao yi si lechong qi guo le . shi zhi yi qie . bu xian wo de dian nao wei shen me da bu shang han zi leqiu jiu axie xie na wei da xia le zuo tian hai neng da han zi ne jin tian zen me jiu bu neng le ne shu ru fa chong zhuang le ye bu xing wo de dian nao bu neng da han zi le ,lian shu ru fa ye mei le ,wei shen a wei shen me dian nao bu neng da zi?zuo tian cai sha le du.mei you bing du,ke jin zao jiu da bu liao zi.zen me ban gong ju lan li ye mei you yu yan lan. wei shen me wo de shu ru fa qie huan bu liao le?dian ta mei fan ying ayi chong qi jiu hao le,dan shi wei shen me guo yi duan shi jian you bu hao le,zhi neng da ying wen le? xiao ming mai le 1500 zhi xiao ji ,you mai le 2000 zhi mu ji ,wei shen me?bu hao yi si ,wo jia bu neng yong ping yin da zi wo bu zhi dao ren huo zhe wei le shen me?我活的好累